Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg w przygotowaniu / Wzgórze Bernadowo

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Mały Kack
 • Ulica: Wzgórze Bernadowo
 • Obręb: Mały Kack
 • Nr działki: 3003/2, 3003/1,3002/3,3004/2,3004/3,3004/1,3004/4,3000/2,3000/3,3004/1,3004/5,3005,3006,3008/2,2990/2,3009/2,3010,3011,3012,3013,3014, 3016, 3007
 • Cena: 23 005 400 zł +23% VAT
 • Dodatkowe informacje o cenie: 23 000 000,-zł przypadające na cenę działek stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni opodatkowane jest stawką 23% VAT od 87,68% tej wartości ( pozostała część ceny gruntów gminnych zwolniona jest z podatku VAT, w tym 0,19% przypada na cenę działek leśnych oraz 12,13% przypada na cenę gruntu wyłączonego z zabudowy kubaturowej i przeznaczonego na zieleń krajobrazową ) • 5 400,-zł przypadające na cenę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa opodatkowane jest w całości stawką 23% VAT
 • Powierzchnia: 40044 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00023873/5, GD1Y/00014062/1, GD1Y/00031612/7, GD1Y/00103255/2, GD1Y/00101439/2 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren porośnięty drzewami i krzewami
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  strefa planistyczna: 01 MN1,MW1, 02.2 MN1, 38 ZE, 39 ZL
  Zobacz plan
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 400m
 • - od morza: 3 km
 • - od obwodnicy: 2,5 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 200m
 • - od centrum miasta: 7 km
 • Dodatkowe informacje: Sprzedaż nieruchomości Gminy Miasta Gdyni oraz Skarbu Państwa. Cena nieruchomości Gminnych i Skarbu Państwa wzrośnie proporcjonalnie do ceny osiągniętej w przetargu z zachowaniem proporcji: 0,999765 - część przypadająca na grunty stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni, 0,000235 - część przypadająca na grunty stanowiące własność Skarbu Państwa. Uwaga1: W stosunku do działek nr 3014 i 3016 oznaczonych jako las w ewidencji gruntów i budynków, po rozstrzygnięciu przetargu, zostanie zawarta umowa przeniesienia własności nieruchomości pod warunkiem, iż Skarb Państwa reprezentowany przez Lasy Państwowe nie skorzysta z prawa pierwokupu przysługującego mu na mocy art. 37a ustawy o lasach ( Dz.U z 2015 poz. 2100 z późn. zmianami) Uwaga 2: Punkt poziomej osnowy geodezyjnej 2 klasy podlegający ochronie na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne został przeniesiony z działki nr 3007 na nieruchomość gminną nr 2926.