Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl


Finansowe wsparcie dla osób fizycznych w związku z wydatkami poniesionymi na budowę pierwszego własnego domu

 
Osoby fizyczne budujące dom systemem gospodarczym mogą skorzystać z tzw. zwrotu części podatku VAT.
Zwrot dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%.
Wniosek o zwrot należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego najpóźniej do 31 grudnia roku, w którym przystąpiono do użytkowania wybudowanego domu.
Do wniosku należy załączyć kopie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy i faktur dokumentujących poniesione wydatki. Zasady umożliwiające skorzystanie z tej formy wsparcia są następujące:

• powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego nie może przekroczyć 100m² (lub 110 m² dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci),
• budowa została zrealizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. albo na podstawie zgłoszenia budowy,
• ubiegający się o zwrot nie ukończył 36 lat w roku, w którym wydano pozwolenie na budowę albo dokonano zgłoszenia budowy (ten warunek nie dotyczy osób wychowujących w dniu wydania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy przynajmniej 3 dzieci),
• osoba fizyczna może jednorazowo ubiegać się o zwrot części wydatków, ujętych na fakturach wystawionych od dnia uzyskania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy maksymalnie do 30 września 2018 r.,
• do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, osoba fizyczna (a w przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę - dotyczy obojga małżonków) nie była:
  - właścicielem innego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  - osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  -  właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.
• warunek dotyczący nie posiadania innego mieszkania nie dotyczy osób wychowujących w dniu wydania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy przynajmniej 3 dzieci.

Zainteresowane osoby, po przystąpieniu do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego mogą zgłaszać się z odpowiednimi dokumentami (tj. kopie: pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy oraz faktur dokumentujących zakup materiałów) do właściwych urzędów skarbowych.

Ile można zyskać?
Kwotę zwrotu trzeba obliczyć samodzielnie. Wprowadzone zostały jednak limity, których wysokość przedstawiono w poniższej tabeli:

*Ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot wydatków.
Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszona za III kwartał 2016 r. wyniosła 3.976 zł (Dz. Urz. GUS z 2016 r. poz. 45).


Pobierz ustawę o o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
Wykaz materiałów budowlanych