Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Gmina Miasta Gdyni, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:
„Nabycie przez Gminę Miasta Gdyni praw do lokali mieszkalnych”
 

W związku z art. 4 pkt 3 lit. i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), wyłączającym stosowanie ustawy do nabycia własności i innych praw do nieruchomości, zamówienie udzielone będzie w trybie rokowań z ogłoszeniem w oparciu o Zarządzenie Nr 6605/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury nabywania własności lokali mieszkalnych oraz części budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego lub własności gruntu” oraz Zarządzenie Nr 6692/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.10.2017 roku w sprawie określenia warunków składania ofert na nabycie przez Gminę Miasta Gdyni lokali mieszkalnych.

Termin zawarcia umowy: nie później niż do dnia: 15.12.2017 r.
Przedmiot oferty:
1. Nabycie praw odrębnej własności lokali mieszkalnych wraz z udziałami w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego w nieruchomości wspólnej.
2. Nieruchomości położone w obrębie granic administracyjnych Gminy Miasta Gdyni.
3. Budynek, w którym usytuowane są oferowane lokale musi być zaprojektowany
i zrealizowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Budynek, w którym znajduje się nabywany lokal mieszkalny winien być podłączony do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, elektroenergetycznej.
4. Lokale mieszkalne powinny mieć uregulowany stan prawny, być w stanie technicznym umożliwiającym zamieszkanie. Lokale mieszkalne winny być ogrzewane przez miejską sieć ciepłowniczą lub lokalną kotłownię. Budynek i lokale powinny spełniać wymogi określone w obowiązującej ustawie Prawo budowlane oraz Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
5. Lokale mieszkalne będące przedmiotem zainteresowania*:

*rozpatrywane będą oferty, których powierzchnia łączna pokoi jest większa niż 25 m2, zaś w pierwszej kolejności brane będą pod uwagę mieszkania spełniające kryteria z pierwszych pozycji listy.
6. Oferty należy składać w formie wskazanej w załączniku do „ogólnych warunków składania ofert” w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Gdyni (parter), Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia - nie później niż do dnia 27 października 2017 r. do godz. 10.00. Decyduje data wpływu do Urzędu.
7. Koperty powinny być opisane następująco:
Nazwa i adres Sprzedającego (ewentualnie pieczęć)
Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Oferta na: „Nabycie przez Gminę Miasta Gdyni praw do lokali mieszkalnych”. Nie otwierać przed: 27 października 2017 r., godz. 10.00.
Pliki do pobrania:
Ogólne warunki


Więcej informacji:
Dominika Majzner      tel. 58 668 85 22, e-mail: d.majzner@gdynia.pl
Adriana Kowalewska  tel. 58 668 85 12, e-mail: a.kowalewska@gdynia.pl