Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Kopernika 137-139

Gmina Miasta Gdyni

wróć
 • Dzielnica: Redłowo
 • Ulica: Kopernika 137-139
 • Karta mapy: 25
 • Obręb: Redłowo
 • Nr działki: 1286, 1209
Cena: 8 130 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
813 000 zł81 300 zł
Przetarg: 08.06.2018
Wpłata wadium do:
Numer konta:


04.06.2018
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 4809 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00117511/6, GD1Y/00112902/9 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren o nieznacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni betonowej
 • Media w zasięgu: sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany, teren z drzewami i krzewami owocowymi, teren z niską zielenią nieurządzoną
 • Przeznaczenie: decyzja o warunkach zabudowy
 • ODLEGŁOŚCI:
 • - od transportu publicznego: 0,1 km
 • - od morza: 1,4 km
 • - od obwodnicy: 6,4 km
 • - od terenów rekreacyjnych: 0,2 km
 • - od centrum miasta: 2,4 km
 • Dodatkowe informacje: Na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości sąsiedniej, na nieruchomości oferowanej do zbycia na dz. nr 1286 została ustanowiona służebność na położenie infrastruktury sieci podziemnej. Przebiega ona w pasie 6m wzdłuż północnej granicy nieruchomości na sprzedaż. Poglądowa mapa służebności w plikach do pobrania. Oczekujemy na uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zbieżny z decyzjami o warunkach zabudowy wydanymi dla przedmiotowej nieruchomości na wniosek gminy. Decyzje udostępniono w sekcji - do pobrania. Usuwanie potencjalnych kolizji z istniejącym na działkach zainwestowaniem, sieciami uzbrojenia itp. spoczywa na nabywcy nieruchomości. UWAGA: W ostatnim, nieuchwalonym nadal projekcie planu zagospodarowania przestrzennego, rozważane jest poszerzenie o 1m drogi dojazdowej graniczącej od północy z działką na sprzedaż. Poszerzenie ma się odbyć kosztem działki oferowanej na sprzedaż nr 1286. Uwzględnić należy, że ewentualne przyszłe przejęcie działki pod drogę, nie wpłynie na pogorszenie możliwość zagospodarowania całego terenu - ponieważ w tym rejonie ustanowiono służebność na położenie sieci uzbrojenia co wyklucza zabudowę kubaturową, a odległość nieprzekraczalnej linii zabudowy z obecnych 6m od drogi zmniejszono w nowym projekcie do 5m. Informując o możliwości przyszłego przejmowania pod drogę gruntu o powierzchni rzędu 65-70 metrów kwadratowych, zdecydowano o sprzedaży nieruchomości w stanie w jakim jest obecnie. Nabywcy zainteresowani zakupem gruntu w obecnym czasie, przyjmują do wiadomości, że cena ewentualnego odkupienia gruntu pod drogę, może być inna od obecnej ceny metra działki budowlanej oraz, że teren przyszłej drogi wewnętrznej nie musi podlegać odkupowi od nabywcy. Ponadto informujemy, że do dnia 01 października 2018r, część działki nr 1286 o pow ok.950 m2 wydzierżawiono na zaplecze budowy i drogę tymczasową dla inwestycji prowadzonej na sąsiedniej nieruchomości należącej do Agencji Mienia Wojskowego. Ponadto na czas przebudowy sieci infrastruktury podziemnej, od dnia 07.03.2018r do dnia 01 października 2018r, użyczono inną cześć gruntu na urządzenie drogi tymczasowej w celu umożliwienia wykonania prac budowlanych w dotychczasowej drodze i dojazd do nieruchomości sąsiednich.

Szczegóły przetargu

Data: 08 czerwca 2018 godz. 10:00
Typ ofert: grunty