Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg w przygotowaniu / Energetyków 13A

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Śródmieście
 • Ulica: Energetyków 13A
 • Obręb: Śródmieście
 • Nr działki: 414 i część 413
 • Dodatkowe informacje o cenie: Informacje na temat czynszu dzierżawnego zawarte zostały w materiałach przetargowych
 • Powierzchnia: 5240.00 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00067043/8 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej
 • Aktualne zagospodarowanie: teren zabudowany
 • Warunki dzierżawy: PREZYDENT MIASTA GDYNI ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony – na okres 10 lat, nieruchomości stanowiącej użytkowanie wieczyste Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Energetyków 13A Wydzierżawiający jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Energetyków 13A w Gdyni, w granicach portu morskiego w Gdyni, oznaczonej jako działka nr 414 oraz część działki nr 413 obręb nr 0026 Śródmieście o łącznej powierzchni ca 5240 m², dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą KW GD1Y/00067043/8, gdzie wpisanym właścicielem jest Skarb Państwa, zabudowanej budowlami, urządzeniami oraz budynkiem o powierzchni 3058,96m², z wyłączeniem pomieszczenia o powierzchni 33,40m² położonego na parterze budynku, w korytarzu – łączniku z przybudówką. Budynek włączony jest do gminnej ewidencji zabytków. Przedmiotową nieruchomość, przeznacza się na usługi edukacji wraz z funkcjami uzupełniającymi. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu dawnej Stoczni Gdynia, przyjętym Uchwałą Nr XXV/523/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2012 roku, opisana w karcie terenu nr 03, oznaczona jako UO – usługi oświaty i wychowania.
 • Dodatkowe informacje: Część jawna przetargu odbędzie się dnia 18 czerwca 2018 roku o godz. 11.00, w sali 105A na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni ( w budynku przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54). Wadium: 20 000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) płatne przelewem bankowym na konto w PKO Bank Polski S. A. w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do dnia 13 czerwca 2018 roku. Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta Wydzierżawiającego. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi, regulaminem przetargu i ich akceptacją. Oferty przetargowe należy składać w pok. nr 337 na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 14 czerwca 2018 roku (do godz. 15.00).