Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg w przygotowaniu / Handel obwoźny zniczami i kwiatami

wróć
  • Dzielnica: kilka dzielnic
  • Ulica: Handel obwoźny zniczami i kwiatami
  • Cena: 250 zł +23% VAT
  • Powierzchnia: 4.00 m2
  • Ukształtowanie terenu: teren płaski
  • Dodatkowe informacje: Prezydent Miasta Gdyni ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od 28.10.2017r. do 02.11.2017r. nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul.Witomińskiej, ul.Spokojnej, ul.Kościelnej, ul. Owsianej, ul. Frezerów, ul. Kwiatkowskiego, ul. Arciszewskich i ul. Źródło Marii. Wadium dla każdej części nieruchomości (stoiska) wynosi 250zł, a minimalne postąpienie 50 zł. Przeznaczeniem przedmiotu dzierżawy jest prowadzenie handlu obwoźnego wyłącznie kwiatami i zniczami. Nie przewiduje się stoisk z małą gastronomią i handlu środkami spożywczymi oraz nie dopuszcza się umieszczania jakichkolwiek reklam w obrębie stoiska. Czynsz ustalony jest za cały okres najmu od 28.10.2017r. do 02.11.2017r. Wylicytowany czynsz płatny jest przed podpisaniem umowy dzierżawy. Umowa dzierżawy podpisana zostanie w terminie 7 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyłoniony w przetargu dzierżawca oprócz czynszu wnosi opłatę targową za każdy dzień działalności w wysokości określonej Uchwałą Nr XXV/613/16 Rady Miasta Gdyni z 26 października 2016r . Przetarg odbędzie się 29.09.2017r. o godz.1200 w sali 105 na pierwszym piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 . Wadium w wysokości 250 zł dla każdej części nieruchomości (stoiska) należy wpłacić w terminie do dnia 22.09.2017r. przy czym jako datę wpłaty traktuje się datę wpływu należności na konto Urzędu Miasta Gdyni. Wadium należy wpłacić na konto depozytowe w PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 lub w kasie „C” w Sali Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Gdyni (do godz.1430). Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Regulamin przetargu oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia znajduje się do wglądu w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 na IV piętrze przy pokoju 428, na tablicy ogłoszeń, na stronach internetowych Urzędu Miasta Gdyni www.investgdynia.pl oraz w Referacie Administrowania Gruntami pok. nr 439 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu oraz warunków przetargu można uzyskać pod nr tel.(58) 668-85-33 i (58)668-81-53.