Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl
Prezydent Miasta Gdyni, biorąc pod uwagę aktualny stan epidemiologiczny oraz w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom informuje, że przetargi do odwołania odbywać się będą w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98.

Przetarg rozstrzygnięty / STOISKA HANDLOWE W CELU PROWADZENIA SPRZEDAŻY W OKRESIE ŚWIĘTA ZMARŁYCH

wróć
  • Dzielnica: kilka dzielnic
  • Ulica: STOISKA HANDLOWE W CELU PROWADZENIA SPRZEDAŻY W OKRESIE ŚWIĘTA ZMARŁYCH
  • Cena: 10 zł +23% VAT
  • Dodatkowe informacje o cenie: stawka wywoławcza 10,00 zł/1m2 za każdy dzień; postapienie 0,50 zł
  • Powierzchnia: 6.00 m2
  • Kształt: regularny
  • Ukształtowanie terenu: teren płaski
  • Dojazd: jezdnia o nawierzchni asfaltowej, jezdnia o nawierzchni betonowej, jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej
  • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren niezabudowany
  • Dodatkowe informacje: PREZYDENT MIASTA GDYNI OGŁASZA PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ STANOWISK POD LOKALIZACJĘ STOISK HANDLOWYCH W CELU PROWADZENIA SPRZEDAŻY W OKRESIE ŚWIĘTA ZMARŁYCH I. Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia i wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego do przetargu. Przedmiotem przetargu są części n.w. działek położone przy ul. Arciszewskich, ul. Kościelnej, ul. Witomińskiej w Gdyni podzielone na stanowiska handlowe (wskazanych w załączniku) II. Opis nieruchomości i przeznaczenie. Nieruchomości wymienione w pkt. I znajdują się przy ul. Arciszewskich, ul. Kościelnej, ul. Witomińskiej w Gdyni. Na nieruchomościach zostały wyznaczone stanowiska przeznaczone do wydzierżawienia w celu prowadzenia sprzedaży w okresie Święta Zmarłych. III. Forma przetargu, warunki dzierżawy, wysokość opłat Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę stanowisk handlowych. Umowy dzierżawy zostaną zawarte na czas określony od 29.10.2021r. do 1.11.2021r. (tj. 4 dni) z możliwością zawarcia umowy dzierżawy z dłuższym terminem obowiązywania, za stawkę wylicytowaną w przetargu. Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego wynosi 10,00 zł/m2 stanowiska dziennie. Do stawki czynszu dzierżawnego uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23% zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czynsz dzierżawny uzyskany w przetargu łącznie z podatkiem VAT płatny będzie do dnia 29 października 2021r. na konto: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Dochodów, PKO Bank Polski S.A., nr rachunku 88 1440 1026 0000 0000 0033 5029. IV. Informacje dodatkowe. 1. I przetarg odbędzie się dnia 4 października 2021r. o godz. 10.00, w auli C Pomorskiego Parku Naukowo-Technologiczny w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98. 2. Osoby przystępujące do I przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu, w wys. 300,00 zł za jedno stanowisko, do dnia 30 września 2021r. na konto: Urząd Miasta Gdyni PKO Bank Polski S.A. nr r-ku 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037. Wpłata jednego wadium upoważnia do wydzierżawienia jednego stanowiska. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na w/w rachunek. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. 3. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości w I przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy terminie do dnia 08.10.2021r., zastrzega się możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Natomiast wylicytowane stanowisko zostanie przeznaczone do wydzierżawienia w II przetargu. 4. II przetarg odbędzie się dnia 15 października 2021r. o godz. 10:00 w Sali Morskiej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologiczny w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98. 5. Wykaz stanowisk przeznaczonych do wydzierżawienia w II przetargu zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 11 października 2021r. na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni oraz na stronach www.bip.um.gdynia.pl oraz www.investgdynia.pl. 6. Osoby przystępujące do II przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu, w wys. 300,00 zł za jedno stanowisko, do dnia 13 października 2021r. na konto: Urząd Miasta Gdyni PKO Bank Polski S.A. nr r-ku 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037. Wpłata jednego wadium upoważnia do wydzierżawienia jednego stanowiska. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na w/w rachunek. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. 7. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości w II przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie do dnia 22.10.2021r., zastrzega się możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 8. W dniu zawarcia umowy dzierżawy dzierżawca ma obowiązek zgłosić obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w trybie ustawowym w Wydziale Dochodów Urzędu Miasta Gdyni. 9. Przed otwarciem przetargów należy przedłożyć komisji przetargowej: - dowód tożsamości osoby uczestniczącej w przetargu; - aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru lub decyzję o wymiarze podatku rolnego za rok bieżący, - stosowne pełnomocnictwa. 10. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 11. Osoby przystępujące do przetargów winny zapoznać się z Regulaminem przetargu, który dostępny jest na stronach www.bip.um.gdynia.pl oraz www.investgdynia.pl.