Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl


Prezydent Miasta Gdyni zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

„Nabycie przez Gminę Miasta Gdyni praw do lokali mieszkalnych”


Przedmiotem postępowania jest nabycie praw odrębnej własności lokali mieszkalnych wraz z udziałami w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego w nieruchomości wspólnej. Nieruchomości powinny być położone w obrębie granic administracyjnych Gminy Miasta Gdyni.

Z ogólnymi warunkami składania ofert można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Gdyni lub w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pok. 344 oraz 428. Dodatkowe informacje na temat składania ofert pod nr tel. 58 668 85 12, 58 668 85 22 oraz na stronach internetowych: www.gdynia.pl/bip w zakładce Nieruchomości oraz www.investgdynia.pl/ w zakładce Nabycie lokali.

W związku z art. 4 pkt 3 lit. i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.)wyłączającym stosowanie ustawy do nabycia własności i innych praw do nieruchomości, zamówienie udzielone będzie w trybie rokowań z ogłoszeniem.


 
Dokumenty do pobrania:

1. Ogólne warunki


2. Oferta nabycia - formularz


Więcej informacji:
Adriana Kowalewska tel. 58 668 85 12, e-mail: a.kowalewska@gdynia.pl