Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Decyzja o warunkach zabudowy (tzw. decyzja WZ, potocznie nazywana wuzetką)

Dla inwestycji innych niż celu publicznego. Wydawana jest w przypadku gdy teren nie jest objęty miejscowym planem.
Jej celem jest ustalenie czy dane zamierzenie inwestycyjne nie naruszy ładu przestrzennego. Decyzja może zatem regulować wysokość budynku, jego kształt, kolor elewacji, posadowienie na działce i inne elementy istotne z punktu widzenia urbanistyki i estetyki.
Decyzja sama w sobie nie rodzi prawa do terenu, ani nie narusza prawa własności.
O ustalenie warunków zabudowy dla dowolnego terenu może zatem wystąpić każdy.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy -szczegóły

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (potocznie plan miejscowy, MPZP)

Akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały rady gminy, który określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu.
Składa się z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (załącznik do uchwały).


Postąpienie

Jest to kwota, o jaką zmienia się proponowana cena podczas licytacji. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Przetarg

To sposób wyboru oferty w celu zawarcia umowy.


Przetarg ustny

Przeprowadzenie przetargu ustnego polega na ustnym zgłaszaniu przez uczestników kolejnych postąpień ponad zgłoszoną cenę, począwszy od pierwszego postąpienia ponad cenę wywoławczą.
Zamknięcie przetargu następuje po 3-krotnym wywołaniu przez przewodniczącego komisji ostatniego postąpienia, który następnie zobowiązany jest ogłosić wszystkim uczestnikom przetargu imię i nazwisko lub nazwę albo firmę osoby, która przetarg wygrała.
Przetarg uznaje się za ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Ważność przeprowadzenia przetargu nie zależy zatem od liczby jego uczestników, ale przede wszystkim od zgłoszenia co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą. Nie jest bowiem wykluczone, że wadium zostanie wpłacone tylko przez jedną osobę lub podmiot i jeżeli osoba ta (lub podmiot), będąca wtedy jedynym uczestnikiem przetargu zgłosi postąpienie ponad cenę wywoławczą, to przetarg ten uznaje się za ważnie przeprowadzony.
Dopiero brak postąpienia ponad cenę wywoławczą, bez względu na liczbę uczestników przetargu oznacza konieczność zamknięcia przetargu przez przewodniczącego komisji przetargowej i ogłoszenia o jego negatywnym wyniku. Ważność przetargu zależy zatem od zgłoszenia postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Sieć uzbrojenia terenu (SUT)

Wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia budowlane z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także
podziemne budowle (tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp.).

Sieci uzbrojenia terenu dzielą się na rodzaje, wśród których wyróżniamy m.in.:

  • sieci ciepłownicze (na mapie oznaczone kolorem fioletowym)
  • sieci elektroenergetyczne (na mapie oznaczone kolorem czerwonym)
  • sieci kanalizacyjne (na mapie oznaczona kolorem brązowym)
  • sieci gazowe (na mapie oznaczona kolorem żółtym)
  • sieci telekomunikacyjne na mapie oznaczona kolorem pomarańczowym)
  • sieci wodociągowe (na mapie oznaczone kolorem niebieskim)

Służebność przejazdu i przechodu

Ograniczone prawo rzeczowe, polega na możliwości przechodzenia i przejeżdżania przez cudzą nieruchomość, a powstaje najczęściej w wyniku zawartej umowy lub orzeczenia sądowego, rzadziej w wyniku decyzji administracyjnej (na przykład art. 120 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Brak zagwarantowanego prawnie dostępu do drogi publicznej jest traktowany jako jeden z przypadków tak zwanego braku uregulowanego stanu prawnego nieruchomości.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP)

Najczęściej określane w skrócie jako studium uwarunkowań lub studium - dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Ma charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, obowiązującego w systemie organów gminy. Wiąże wójta, burmistrza, prezydenta miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów.

Przedmiotem studium są treści:

  • związane ze stanem istniejącym, czyli diagnoza aktualnej sytuacji społeczno–gospodarczej gminy i uwarunkowań jej rozwoju dająca rozpoznanie obiektywnych okoliczności rozwoju,
  • określające kierunki rozwoju przestrzennego i zasady polityki przestrzennej, czyli podstawowe reguły działania w przestrzeni przyjęte przez samorządy lokalne.

Zobacz studium Gdyni

Wadium

Jest to określona suma pieniędzy składana w poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy. Gwarancja, że oferta nie zostanie zmieniona ani wycofana. Wadium wpłacane jest przy przetargu na rzecz organu organizującego przetarg. Osoba (podmiot), która wpłaciła wadium, staje się czynnym uczestnikiem przetargu Wadium stanowi od 5% do 20% ceny wywoławczej nieruchomości. W przetargach organizowanych przez Prezydenta Miasta Gdyni kwota wadium zazwyczaj jest równa 10% ceny wywoławczej nieruchomości.
Po zakończeniu przetargu organizator jest obowiązany zwrócić uczestnikom uiszczone wadia. Wyjątkiem jest sytuacja w której nie doszło do realizacji umowy. Jeżeli powstała ona wskutek winy uczestnika, tzn. gdy uchyla się on od zawarcia umowy, mimo iż został zwycięzcą przetargu.
Dowód wpłacenia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.