Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Dyskusja publiczna nad planami miejscowymi dzielnic: Witomino - Radiostacja oraz Orłowo.

Powrót do listy

28.01.2016

W dniach 28 stycznia oraz 01 lutego, o godzinie 17.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN ul. Świętojańska 30 będą miały miejsce dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W dniu 28 stycznia dyskusja będzie poświęcona rozwiązaniom przyjętym w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, natomiast w dniu 01 lutego dyskusja dotyczyć będzie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nadmorskiej dzielnicy Orłowo w Gdyni. Plany są wyłożone do wglądu publicznego w dniach od 27.01.2016r. do 16.02.2016r.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu osoby składającej uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.03.2016r.