Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Dyskusja publiczna nad planem miejscowym 2211: Węzeł Chwarzno

Powrót do listy

09.10.2017

W dniu 11 października 2017r., godz. 17.00, w stołówce Szkoły Podstawowej nr 48 przy ul.Jowisza 60, będzie miała miejsce dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od w dniach od 03.10.2017 r. do 24.10.2017 r. w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30. Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w planie może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu osoby składającej uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.11.2017r.