Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Dyskusja publiczna nad planem miejscowym nr 2101 - Rolnicza, Chwarznieńska

Powrót do listy

24.09.2015

W dniu 29 września 2015r., o godzinie 17.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN ul. Świętojańska 30 będzie miała miejsce dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, terenu położonego na północ od ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
-od wschodu i południa – wzdłuż ulic Kieleckiej, Rolniczej i Chwarznieńskiej,
−od północy i zachodu – wzdłuż terenów leśnych obejmując pas lasu o szerokości ok. 35 m;

Plan jest wyłożony do wglądu publicznego w dniach 16.09.2015 r. do 06.10.2015 r.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w planie może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu osoby składającej uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2015r.