Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Dyskusja publiczna nad projektem planu miejscowego Wielkopolska - Parkowa (plan nr 1612)

Powrót do listy

05.06.2018

W dniu 7  czerwca 2018 r., godz. 17.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN ul. Świętojańska 30, będzie miała miejsce dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej obejmującego obszar o powierzchni 9,73 ha. Projekt został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 02.06.2018 r. do 22.06.2018r. Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w planie może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu osoby składającej uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.07.2018r.