Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Dyskusja publiczna nad projektem planu nr 0708- Plac Dworcowy

Powrót do listy

04.02.2022

W dniu 08.02.2022 r., godz. 17.00, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, będzie miała miejsce dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i placu Dworcowego wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 25.01.2022 do15.02.2022r..
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w planie może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu osoby składającej uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub elektronicznie na adres bpp@gdynia.pl, przez platformę ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.03.2022r