Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Dyskusja publiczna nad projektem planu nr 1114 - dawny Bank Polski

Powrót do listy

05.02.2018

W dniu 6 lutego 2018r., o godz. 17.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN ul. Świętojańska 30, będzie miała miejsce dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście, rejon budynku d. Banku Polskiego obejmującego działki nr 1418 i 1420 obręb Śródmieście_0026 położone przy skrzyżowaniu ulic 3 Maja i 10 Lutego, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 29.01.2018r. do 20.02.2018r.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w planie może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu osoby składającej uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.03.2018r.