Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Dyskusja publiczna nad projektem planu nr 1802 - Obwodnica, Nowowiczlińska

Powrót do listy

17.06.2019

W dniu 18 czerwca 2019r., o godz. 17.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN ul. Świętojańska 30, będzie miała miejsce dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon Obwodnicy Trójmiasta i ul. Nowowiczlińskiej.
Projekt został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 04.06.2019 r. do 25.06.2019r.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w planie może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu osoby składającej uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.07.2019r.