Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Dyskusja publiczna nad zmianą Studium

Powrót do listy

05.06.2015

W dniu 8 czerwca 2015 r., godz. 17.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN ul. Świętojańska 30, będzie miała miejsce dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 01.06.2015 r. do 22.06.2015r. Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w zmianiach studium może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu osoby składającej uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.07.2015r.