Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Dyskusje publiczne nad planami miejscowymi: nr 0605 Marszewo oraz nr1302z - Wyspiańskiego i Ejsmonda.

Powrót do listy

08.05.2015

W Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN ul. Świętojańska 30, będą miały miejsce dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyłożonych do publicznego wglądu w dniach od 02.05.2015 r. do 22.05.2015 r.
W dniu 11 maja 2015 r., godz. 17.00 dyskusja dotyczyć będzie rozwiązań przyjętych w projekcie planu części dzielnic Pustki Cisowskie-Demptowo i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon osady leśnej Marszewo oraz Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo natomiast w dniu 18 maja 2015 r., godz. 17.00 dyskusja będzie dotyczyła rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu osoby składającej uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2015r