Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Gdy inwestujesz...Gdynia.

Miasto Gdynia

Swoje powstanie i dynamiczny rozwój Gdynia zawdzięcza strategicznemu położeniu na mapie Polski i Europy. W latach 20. XX w. w miejscu małej osady rybackiej na południowym wybrzeżu Bałtyku powstał główny port morski Polski, który obecnie jest znaczącym portem w basenie Morza Bałtyckiego. Gdynia, jako jeden z filarów Pomorza i rozwijającej się metropolii trójmiejskiej, ma szansę zostać ważnym ośrodkiem w tej części Europy.

To w Gdyni krzyżują się morskie szlaki transportowe prowadzące ze Skandynawii, Europy Zachodniej i odległych zakątków świata z drogami lądowymi biegnącymi na południe Polski i Europy. Wzdłuż bałtyckiego wybrzeża, przez Gdynię, przebiega także szlak łączący zachód kontynentu z leżącymi na wschodzie krajami nadbałtyckimi.

Potencjał

Gdynia od lat przyciąga zagranicznych inwestorów oraz aktywizuje lokalny i krajowy kapitał. W mieście świetny grunt do rozwoju znajdują zwłaszcza centra BPO (Business Process Outsourcing), sektory zaawansowanych technologii, edukacji, turystyki oraz usług medycznych.

Główne czynniki sukcesu w mieście to dobrze wykształceni, przedsiębiorczy mieszkańcy, wysoka jakość życia, sprzyjające otoczenie biznesowo-finansowe, proinnowacyjność samorządu (Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia), atrakcyjne perspektywy rozwoju (realizacja odważnych projektów strategicznych w latach 2010-2016) oraz pozytywny wizerunek miasta w Polsce i Europie. Dzięki silnym atutom zarówno Gdyni, jak i całej aglomeracji, w mieście w ostatnich kilkunastu latach zainwestowało wielu istotnych dla gospodarki lokalnej i regionalnej inwestorów z różnych części świata. Gdynia ma najwyższy udział firm z kapitałem zagranicznym w grupie miast liczących 100-300 tys. mieszkańców.

Mapa tranzytowych połączeń kolejowych z Gdyni

Mapa tranzytowych połączeń kolejowych z Gdyni

Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego w grupie miast 100-300 tyś. mieszkańców
(spółka handlowa z udzałek kapitalu zagranicznego)

Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego w grupie miast 100-300 tyś. mieszkańców

Mapa tranzytowych połączeń drogowych z Gdyni

Mapa tranzytowych połączeń drogowych z Gdyni

Perspektywy

Śródmieście Morskie Gdyni (Sea City)

Inwestycje zaplanowane w rejonie Mola Rybackiego oraz gruntach zwalnianych przez stocznie zrewolucjonizują oblicze Śródmieścia Gdyni. Skala przedsięwzięcia jest porównywalna do przemian związanych z budową miasta i portu w latach dwudziestych ubiegłego wieku – na obszarze 20 hektarów terenu inwestycyjnego (pod zabudowę) położonego na styku lądu i morza tuż przy żyjącym centrum dużego miasta to unikat na skalę europejską. Szacuje się, że w powstającym od podstaw nowym Morskim Śródmieściu Gdyni zamieszka 5 tysięcy ludzi.

Studio Architektoniczne Kwadrat

Pierwszymi inwestycjami na tym terenie były Sea Towers oraz Centrum Gemini (obecnie Centrum Kultury i Rozrywki Waterfront). Kolejne, których budowa ma się już mocno ku końcowi to hotel Marriott by Courtyard oraz biurowiec, gdzie znajdować się będzie siedziba banku PKO BP. Niebawem rozpocznie się też realizacja Portu Rybackiego, inwestycji mLocum i Polskiego Holdingu Nieruchomości. Sześć budynków mieszkalno-usługowych ma powstać do 2017 roku na pirsie otoczonym z trzech stron morzem.

Studio Architektoniczne Kwadrat

Sea City, czyli Śródmieście Morskie obejmuje obszar położony w centrum Gdyni z bezpośrednim dostępem do wód Zatoki Gdańskiej. Od początków historii miasta tereny te były użytkowane przez przemysł stoczniowy i przez to wyłączone z procesu urbanizacji. Obecnie przestrzeniom postoczniowym nadawany jest miejski charakter, a jego potencjał i możliwości zagospodarowania wykorzystywane są przez przedsiębiorców, którzy wpisują w te przestrzenie nowoczesne budynki mieszkalne, usługowe i biznesowe.

ARCH-DECO

Równolegle praktycznie pod oknami tych domów budowana będzie nowa marina na 120 jachtów. A Polski Holding Nieruchomości, który jest właścicielem całego Mola Rybackiego finalizuje już rozmowy z kolejnymi inwestorami. - To historyczny moment dla miasta. Od wielu lat Gdynia prowadzi bardzo intensywne prace związane z przygotowaniem do nowej roli terenów poprzemysłowych w Śródmieściu. Teraz proces ten przechodzi z fazy planowania w fazę realizacji - mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. - Kiedy pod koniec września Gdynia była gospodarzem Światowego Kongresu Urbanistów najlepsi urbaniści na świecie określili przestrzeń molo Rybackiego mianem największego publicznego skarbu naszego miasta. Mamy tego świadomość i traktujemy to jako najważniejsze wyzwanie Gdyni XXI wieku - deklaruje Wojciech Szczurek.

Więcej informacji www.srodmiesciemorskie.pl

Rejon Nowej Węglowej (Międzytorze)

Powierzchnia obszaru inwestycyjnego (pod zabudowę): ok. 15 ha
Podstawowe funkcje: kwartałowa zabudowa śródmiejska mieszkaniowo-usługowa, w części obszaru w rejonie dworca PKP Gdynia Gł. możliwość lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m kw.
Prognozowana liczba mieszkańców: ok. 5000 osób

materiały Semeko

Obszar położony na północ od ul. Jana z Kolna do granic portu stanowi największy kompleks terenów rozwojowych północnej części Śródmieścia Gdyni. Zgodnie z powstającym planem zagospodarowania tego terenu, przewiduje się tu dopuszczenie zabudowy wysokiej i wysokościowej - lokalnie nawet do 100 m. Potencjalne tereny inwestycyjne tego obszaru to 15 ha. Siatka urbanistyczna tego obszaru, wyznaczona przez nowe, projektowane ulice stanowić bedzie kontynuację

materiały Semeko

historycznego układu Śródmieścia Gdyni i nawiązywać do niezrealizowanych planów miasta z okresu międzywojennego. Wzbogaceniem siatki urbanistycznej będzie zielony ciąg komunikacyjny o charakterze pieszo-rowerowym, który stanowić ma alternatywną, w stosunku do istniejącego układu ulicznego, trasę łączącą nowe tereny inwestycyjne z rejonem dworca PKP Gdynia Główna i rezerwę dla przyszłych rozwiązań komunikacji zbiorowej. W rejonie Nowej Węglowej przewidywane są inwe

materiały Semeko

inwestycje związane z szerokim wachlarzem usług śródmiejskich z dopuszczeniem w dogodnych, odsuniętych od intensywnego ruchu lokalizacjach, zabudowy mieszkaniowej. W sąsiedztwie rejonu dworca PKP Gdynia Główna przewidywana jest lokalizacja dużego zespołu handlowo-usługowego kształtowanego w oparciu o otwarte ulice i przejścia publiczne. Parking zespołu będzie mógł pełnić również funkcję strategicznego parkingu zbiorowego dla tej części śródmieścia i planowanego węzła inwestycyjnego

Memorandum

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Memorandum Gdyni, najnowszym opracowaniem opisującym wszelkie aspekty życia w mieście - istotne z punktu widzenia mieszkańca czy potencjalnego inwestora, które daje odpowiedź na pytanie o przyczynę atrakcyjności naszego miasta i siły jego przyciągania.

Pobierz pełne memorandum (wersja PL) Pobierz pełne memorandum (wersja EN)

Mapa Gdyni

Zachęcamy Państwa do korzystania z przestrzennego serwisu informacyjnego umieszczonego na tle mapy miasta Gdyni umożliwiającego m.in. przeglądanie mapy ewidencji gruntów i budynków, mapy własności gruntów, ortofotomapy, a także wyszukiwanie działek ewidencyjnych przy pomocy danych adresowych bądź znajomości numeru działki, pomiary odległości, obliczanie powierzchni i wiele innych.

Interaktywna mapa Gdyni

Poradnik inwestora

Przygotowaliśmy dla Państwa Poradnik inwestora, w którym zawarliśmy informacje przydatne w procesie inwestycyjnym

Poradnik inwestora

Słowniczek

Decyzja o warunkach zabudowy (tzw. decyzja WZ, potocznie nazywana wuzetką)

Dla inwestycji innych niż celu publicznego. Wydawana jest w przypadku gdy teren nie jest objęty miejscowym planem. Jej celem jest ustalenie czy dane zamierzenie inwestycyjne nie naruszy ładu przestrzennego. Decyzja może zatem regulować wysokość budynku, jego kształt, kolor elewacji, posadowienie na działce i inne elementy istotne z punktu widzenia urbanistyki i estetyki. Decyzja...

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (potocznie plan miejscowy, MPZP)

Akt prawa miejscowego przyjmowany w formie uchwały rady gminy, który określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu. Składa się z części tekstowej (uchwała) oraz graficznej (załącznik do uchwały).  Wykaz planów zagospodarowania przestrzennego

Postąpienie

Jest to kwota, o jaką zmienia się proponowana cena podczas licytacji. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Przetarg

To sposób wyboru oferty w celu zawarcia umowy. Regulamin przetargów nieograniczonych Regulamin przetargów ograniczonych

Przetarg ustny

Przeprowadzenie przetargu ustnego polega na ustnym zgłaszaniu przez uczestników kolejnych postąpień ponad zgłoszoną cenę, począwszy od pierwszego postąpienia ponad cenę wywoławczą. Zamknięcie przetargu następuje po 3-krotnym wywołaniu przez przewodniczącego komisji ostatniego postąpienia, który następnie zobowiązany jest ogłosić wszystkim uczestnikom...

Sieć uzbrojenia terenu (SUT)

Wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia budowlane z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle (tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp.). Sieci uzbrojenia terenu dzielą się na rodzaje, wśród których wyróżniamy m.in.: sieci ciepłownicze (na mapie oznaczone kolorem...

Służebność przejazdu i przechodu

Ograniczone prawo rzeczowe, polega na możliwości przechodzenia i przejeżdżania przez cudzą nieruchomość, a powstaje najczęściej w wyniku zawartej umowy lub orzeczenia sądowego, rzadziej w wyniku decyzji administracyjnej (na przykład art. 120 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Brak zagwarantowanego prawnie dostępu do drogi publicznej jest traktowany jako jeden z...

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP)

Najczęściej określane w skrócie jako studium uwarunkowań lub studium - dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Ma charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, obowiązującego w systemie organów...

Wadium

Jest to określona suma pieniędzy składana w poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy. Gwarancja, że oferta nie zostanie zmieniona ani wycofana. Wadium wpłacane jest przy przetargu na rzecz organu organizującego przetarg. Osoba (podmiot), która wpłaciła wadium, staje się czynnym uczestnikiem przetargu Wadium stanowi od 5% do 20% ceny wywoławczej...

Sprawdź bazę wiedzy

Kursy walut

Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl

Giełda

Money.pl - Kliknij po więcej
Giełda
GPW 2023-11-30 11:28
WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
WIG20
mWIG40
sWIG80
Wspierane przez Money.pl