Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Lidzka

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Mały Kack
 • Ulica: Lidzka
 • Obręb: Mały Kack
 • Nr działki: 3624, 3625, 3626, 3660, 3661
Cena: 202 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
20 200 zł2 020 zł
Przetarg: 06.04.2023
Wpłata wadium do:
Numer konta:


30.03.2023
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 209 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00023783/7 Sprawdź księgę
 • Kształt: nieregularny
 • Ukształtowanie terenu: o znacznym zróżnicowaniu rzędnych wysokościowych
 • Dojazd: jezdnia o nawierzchni betonowej
 • Media w zasięgu: sieć gazowa
 • Aktualne zagospodarowanie: teren nieogrodzony, teren porośnięty drzewami i krzewami, teren z zielenią urządzoną
 • Przeznaczenie: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.
  Ustalenie sposobu zagospodarowania terenu odbywa się w drodze decyzji o warunkach zabudowy wydawanej przez Wydział Architektoniczno-Budowlany UM Gdyni na podstawie złożonego wniosku. Pobierz wniosek
 • Dodatkowe informacje: PRZETARG OGRANICZONY do właścicieli nieruchomości sąsiednich. Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy ul. Lidzkiej w Gdyni. Kształt nieruchomości nieregularny. Ewentualną kolizję z sieciami infrastruktury technicznej inwestor jest zobowiązany usunąć na własny koszt. Przez obszar nieruchomości przebiega sieć gazowa. Na nieruchomości mogą występować instalacje podziemne, nieujawnione na mapie zasadniczej pozostającej w zasobie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W razie ich odkrycia/stwierdzenia przebiegu, nabywca zobowiązany jest do ich usunięcia/przeniesienia na własny koszt. Ewentualną kolizję z sieciami infrastruktury technicznej inwestor jest zobowiązany usunąć na własny koszt. Ewentualna wycinka zieleni w uzgodnieniu z Wydziałem Ogrodnika tut. Urzędu. Warunków geotechnicznych nie badano. Nieruchomość nie jest objęta zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni przewiduje teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i małych domów mieszkalnych.

Szczegóły przetargu ograniczonego

Data: 06 kwietnia 2023 godz. 12:00
Typ ofert: grunty