Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Nabywanie lokali przez Gminę Miasta Gdyni- zaproszenie do składania ofert!

Powrót do listy

16.10.2017

      Prezydent Miasta Gdyni zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: „Nabycie przez Gminę Miasta Gdyni praw do lokali mieszkalnych”.
W kręgu zainteresowania są nieruchomości, położone w obrębie granic administracyjnych Gminy Miasta Gdyni. Budynek, w którym usytuowane są oferowane lokale musi być zaprojektowany
i zrealizowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz winien być podłączony do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, elektroenergetycznej.
      Lokale mieszkalne powinny mieć uregulowany stan prawny, być w stanie technicznym umożliwiającym zamieszkanie. Lokale mieszkalne winny być ogrzewane przez miejską sieć ciepłowniczą lub lokalną kotłownię. Budynek i lokale powinny spełniać wymogi określone w obowiązującej ustawie Prawo budowlane oraz Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
      Oferty należy składać w formie wskazanej w załączniku do „ogólnych warunków składania ofert” w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Gdyni (parter), Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia - nie później niż do dnia 27 października 2017 r. do godz. 10.00. Decyduje data wpływu do Urzędu.
Koperty powinny być opisane następująco:
Nazwa i adres Sprzedającego (ewentualnie pieczęć)
Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Oferta na: „Nabycie przez Gminę Miasta Gdyni praw do lokali mieszkalnych”. Nie otwierać przed: 27 października 2017 r., godz. 10.00.

Szczegółowe informacje na temat ww. postępowania na stronie investgdynia.pl w zakładce nabycie lokali.