Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Nowe prawo wodne w kontekście rynku nieruchomości

Powrót do listy

27.02.2018

Przepisy nowej ustawy prawo wodne, któa weszła w zycie 1 stycznia 2018r. wprowadzają szereg istotnych zmian, wprowadzając nowe prawo pierwokupu, nowe reguły zarządzania ryzykiem powodziowym w dokumentach planistycznych, nie wspominając o nowej polityce dokonywania opłat za wodę w związku, z którą gminy zostaną pozbawione możliwości ustalania taryf za wodę i odprowadzanie ścieków.
Istotną regulacją wprowadzaną przez nowe prawo wodne dla rynku nieruchomości jest ustanowienie ustawowego prawa pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa w przypadku sprzedaży nieruchomości pod tzw. śródlądowymi wodami stojącymi - jeziorami oraz innymi naturalnymi zbiornikami wodnymi takimi jak starorzecza czy oczka wodne (z konieczności wykonywania pierwokupu wyłączono sztuczne stawy).
Prawo pierwokupu będzie mogło być wykonane przez starostę (działającego w porozumieniu z Ministrem Środowiska) w terminie miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży. Sprzedaż nieruchomości dokonana z naruszeniem powyższego prawa pierwokupu, będzie nieważna. Dlatego inwestorzy, przed zakupem działek będą musieli dokładnie ustalić czy takie obiekty nie znajdują się na ich nieruchomości.
Takie przepisy mogą stanowić kolejne, po restrykcjach związanych z prawem rolnym, poważne utrudnienia dla inwestorów.
Szczególnie istotny z punktu widzenia inwestorów jest nowy instrument prawny - ocena wodnoprawna, która wydawana w drodze decyzji administracyjnej na wniosek podmiotu planującego daną inwestycję- Minister Środowiska określi w drodze rozporządzenia rodzaje inwestycji i działań, dla których niezbędne będzie uzyskanie takiej oceny.
Nowa ustawa zmienia podejście do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Pod jej rządami, projekty dokumentów takich jak np. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy będą wymagały uzgodnienia z Wodami Polskimi (nowy przedsiębiorca wykonujący m.in. uprawnienia właścicielskie w stosunku do śródlądowych wód płynących stanowiących własność Skarbu Państwa) jeśli będą dotyczyły terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Wody Polskie będą dokonywać uzgodnienia projektów w drodze decyzji, a w przypadku stwierdzenia określonych naruszeń, mogą również takiego uzgodnienia odmówić.