Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg rozstrzygnięty / Park Kolibki

wróć
  • Dzielnica: Orłowo
  • Ulica: Park Kolibki
  • Obręb: Orłowo
  • Nr działki: 3290
  • Dodatkowe informacje o cenie: Ustala się wywoławczą miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego netto w wysokości 14,82 zł/m² + 23 % VAT, minimalne postąpienie w wysokości 0,50 zł
  • Powierzchnia: 450.00 m2
  • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00024354/8 Sprawdź księgę
  • Ukształtowanie terenu: teren płaski
  • Aktualne zagospodarowanie: teren niezabudowany, teren z niską zielenią nieurządzoną
  • Dodatkowe informacje: PREZYDENT MIASTA GDYNI Ogłasza dwuetapowy przetarg na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od 15 czerwca 2022 roku do 30 września 2022 roku nieruchomości położonej w Gdyni na terenie Parku Kolibki, z przeznaczeniem na ogródek gastronomiczny ze strefą kulturalną, oznaczonej jako część działki nr 3290 obręb 0022 Orłowo, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00024354/8, o powierzchni 450 m². Ustala się wywoławczą miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego netto w wysokości 14,82 zł/m² + 23 % VAT, minimalne postąpienie w wysokości 0,50 zł. Część jawna I etapu przetargu odbędzie się w dniu 20 maja 2022 roku o godz. 9:00 w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy Al. Piłsudskiego 52/54). Część niejawna I etapu rozpocznie się nie później niż 3 dni i zakończy nie później niż 7 dni od dnia otwarcia przetargu. Uczestnicy przetargu zostaną niezwłocznie zawiadomieni o wynikach I etapu, drogą e-mailową. Oferenci zakwalifikowani do II etapu przetargu zostaną powiadomieni drogą e-mailową o terminie przetargu ustnego, a ogłoszenie w tej sprawie zostanie zamieszczone na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.bip.um.gdynia.pl. Wadium za nieruchomość w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) płatne przelewem bankowym na konto w PKO Bank Polski S.A. numer rachunku 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037, w terminie do dnia 18 maja 2022 roku. Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta wydzierżawiającego. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją. Oferty przetargowe należy złożyć w Urzędzie Miasta Gdyni w budynku przy Al. Piłsudskiego 52/54 do dnia 19 maja 2022 roku do godziny 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (pod numerem tel. 58 668-85-23) terminu (dnia i godziny) złożenia oferty.