Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Dołącz do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna działa na terenie województwa kujawsko – pomorskiego i we wschodniej części województwa pomorskiego.

Jest częścią Polskiej Strefy Inwestycji. Jej zadaniem jest wsparcie przedsiębiorczości, poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju małych, średnich i dużych firm.

Dołącz do PSSE i skorzystaj z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) oraz kompleksowej obsługi inwestycyjnej.

Na co można uzyskać wsparcie?

Zwolnienie podatkowe można uzyskać z tytułu poniesienia nakładów na:

 • utworzenie nowego przedsiębiorstwa
 • zwiększenie zdolności produkcyjnej
 • wprowadzenie nowych produktów /zmianę procesu produkcyjnego
 • dwuletnie koszty pracy pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji

Maksymalna wysokość pomocy inwestycyjnej
w województwie pomorskim i kujawsko–pomorskim

 • Duże
 • Średnie
 • Małe i Mikro

Pomoc publiczna przyznawana z tytułu: wydatków kwalifikowanych na nową
inwestycję lub 2-letnich kosztów pracy nowych pracowników

Forma pomocy publicznej: zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT

Przykład Średnie przedsiębiorstwo planuje ponieść nakłady inwestycyjne na rozbudowę zakładu w wysokości 10 mln zł. Zwolnienie z podatku dochodowego będzie wynosić 10 mln zł *45%= 4,5 mln zł.
W praktyce przedsiębiorca z nowej działalności będzie zwolniony z podatku dochodowego albo do momentu wykorzystania puli 4,5 mln zł albo do upłynięcia terminu obowiązywania decyzji o wsparciu (12 lub 15 lat od mometu jej wydania)

Jaki jest czas obowiązywania decyzji o wsparciu?

Decyzja o wsparciu wydawana jest na 12 lub 15 lat. Jest to czas, w którym inwestor może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego w należnej mu wysokości.

Na jakim terenie można otrzymać wsparcie?

Przedsiębiorca może uzyskać pomoc publiczną na nową inwestycję w większości lokalizacji, zarówno na terenach prywatnych, jak i publicznych
(np. własność miasta, gminy, KOWR).

Jak ubiegać się o wsparcie? (5 kroków do uzyskania wsparcia)

 • Kontakt z Działem Inwestycji Strefowych PSSE (58 740 43 00)
 • Wstępna weryfikacja projektu
 • Złożenie wniosku o wydanie decyzji o wsparciu
 • Rozpatrzenie wniosku przez PSSE
 • Wydanie decyzji o wsparciu

Jak uzyskać decyzję o wsparciu?

Warunkiem uzyskania decyzji o wsparciu jest spełnienie kryteriów ilościowych i jakościowych projektu inwestycyjnego.

Kryteria ilościowe

Pomorskie
Miasta na prawach powiatu
 • Gdańsk 1
 • Gdynia 1
 • Sopot 1
Kujawkso-Pomorskie
Miasta na prawach powiatu
 • Grudziądz 7
 • Bydgoszcz 2
 • Toruń 2
 • Włocławek 7
Mninimalne nakłady inwestycyjne
 • duże
  średnie
  małe
  B+R/BPO
  mikro
 • 1
  100 mln
  20 mln
  5 mln
  2 mln
 • 2
  80 mln
  16 mln
  4 mln
  1,6 mln
 • 3
  60 mln
  12 mln
  3 mln
  1,2 mln
 • 4
  40 mln
  8 mln
  2 mln
  800 tys.
 • 5
  20 mln
  4 mln
  1 mln
  400 tys.
 • 6
  15 mln
  3 mln
  750 tys.
  300 tys.
 • 7
  10 mln
  2 mln
  500 tys.
  200 tys.
* wartości podane w złotych
 • Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz gminy graniczące
 • Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Włocławek, Malbork, Gmina Malbork, Gmina Stare Pole
 • Wielkość przedsiębiorstwa
 • duże
  średnie
  małe
  B+R/BPO
  mikro
 • 10 mln
  2 mln
  500 tys.
  200 tys
Wielkość przedsiębiorstwa
 • kategoria
  zatrudnienie
  roczny obrót
  całkowity bilans
 • średnie
  <250
  ≤ 50 mln eur
  ≤ 43 mln eur
 • małe
  <50
  ≤ 10 mln eur
  ≤ 10 mln eur
 • mikro
  <10
  ≤ 2 mln eur
  ≤ 2 mln eur

Zasady wspierania inwestycji

Kryteria jakościowe: Kryteria oceny projektu inwestycyjnego dla nowych inwestycji realizowanych w sektorze przemysłowym
Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów: 10
pkt
Minimalna liczba punktów  kwalifikująca projekt 5
pkt
Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego
Inwestycja w projekty wspierające branże zgodnie z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną obejmujące inwestycje w ramach łańcucha dostaw sektorów strategicznych zgodnych ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
1
pkt
Osiągnięcie odpowiedniego Poziomu Sprzedaży poza terytorium RP
1
pkt
Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego
1
pkt
Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
1
pkt
Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy
1
pkt
Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego
Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia
1
pkt
Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko
1
pkt
Zlokalizowanie inwestycji

1) W mieście tracącym swoje funkcje społeczno-gospodarcze lub gminach graniczących z tymi miastami albo 2) na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju

1
pkt
Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi
1
pkt
Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem, w szczególności oferowanie pracownikom

1) udziału w dodatkowych programach opieki zdrowotnej wykraczających poza świadczenia finansowane lub współfinansowane z funduszu świadczeń pracowniczych;

2) dodatkowych świadczeń pracowniczych z zakresu różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, ubezpieczeń, programów opieki zdrowotnej

1
pkt
Kryteria jakościowe: Kryteria oceny projektu inwestycyjnego dla nowych inwestycji realizowanych w sektorze usług
Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów: 10
pkt
Minimalna liczba punktów  kwalifikująca projekt 5
pkt
Kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego
Inwestycja w projekty wspierające branże zgodnie z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną obejmujące inwestycje w ramach łańcucha dostaw sektorów strategicznych zgodnych ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
1
pkt
Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium RP
1
pkt
Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza terytorium RP
1
pkt
Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
1
pkt
Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy
1
pkt
Kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego
Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy oferowanie stabilnego zatrudnienia
1
pkt
Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko
1
pkt
Zlokalizowanie inwestycji

1) W mieście tracącym swoje funkcje społeczno-gospodarcze lub gminach graniczących z tymi miastami albo 2) na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju

1
pkt
Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi
1
pkt
Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem, w szczególności oferowanie pracownikom

1) udziału w dodatkowych programach opieki zdrowotnej wykraczających poza świadczenia finansowane lub współfinansowane z funduszu świadczeń pracowniczych;

2) dodatkowych świadczeń pracowniczych z zakresu różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, ubezpieczeń, programów opieki zdrowotnej

1
pkt

ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU

Siedziba Spółki:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot
tel. 58 740 43 00 | e-mail: sekretariat@strefa.gda.pl

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o.
oddział w Toruniu
ul. Grudziądzka 132, 87-100 Toruń
tel. 56 653 00 47 | e-mail: torun@strefa.gda.pl

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
oddział we Włocławku
ul. Brzeska 6, pok. 37, 87-800 Włocławek
tel. 601 975 570 | e-mail: wloclawek@strefa.gda.pl