Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Powrót do listy

20.03.2015

W dniu 16 marca 2015r. przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego została podpisana Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone zmiany zmierzają do usprawnienia procesu budowlanego m.in poprzez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku niektórych obiektów budowlanych, dla których wymóg taki przewidziany jest w dotychczasowym stanie prawnym.

Skróceniu oraz uproszczeniu procedury budowlanej służyć będzie rezygnacja z obowiązku załączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz o możliwości dostępu do drogi publicznej. Przewiduje się również ograniczenie zasady, w myśl której roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

W nowelizacji zaproponowano rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych, których budowa nie będzie wymagać uzyskania pozwolenia na budowę a jedynie zgłoszenia.

Zgłoszeniu podlegać będą w szczególności:

· budynki mieszkalne jednorodzinne wolno stojące, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,

· wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,

· wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jeden na każde 500 m2 powierzchni działki,

· wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,

Do zgłoszenia budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z obszarem oddziaływania mieszczącym się w całości na działce, na której został zaprojektowany, wolno stojącego parterowego budynku stacji transformatorowej i kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych oraz telekomunikacyjnych, trzeba będzie dołączyć m. in. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (zgłoszenie z projektem).

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 34, który wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2016 r.