Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przystąpienie do dwóch planów zagospodarowania przestrzennego

Powrót do listy

10.07.2018

Rada Miasta Gdyni na sesji w dniu 27 czerwca przyjęła dwie uchwały: 1) nr XLIV/1270/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej, którego granice obejmują teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej symbolem 010 UO; 2) nr XLIV/1271/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Morskiej i Działdowskiej, obejmującego obszar, którego granice przebiegają następująco: − od północy – wzdłuż ul. Morskiej, − od wschodu – wzdłuż ul. E. Kwiatkowskiego, − od południa – wzdłuż terenów szkolnych (Szkoła Podstawowa nr 29) oraz terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, − od zachodu – wzdłuż ul. Działdowskiej, oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu miejscowego. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu w terminie do dnia 10.08.2018 r. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.