Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Powrót do listy

28.08.2015

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym umożliwi gminom efektywne gospodarowanie przestrzenią – zanim przeprowadzone zostaną długofalowe zmiany systemowe. Kierunek planowanych zmian jest zgodny z postulatami zgłaszanymi m.in. przez samorządy, stowarzyszenia urbanistów i architektów oraz organizacje zrzeszające przedsiębiorców takie jak Konfederacja Lewiatan czy Business Centre Club.
Projektowane rozwiązania mają przyczynić się między innymi do:
- przekierowania inwestycji budowlanych na tereny przygotowane do zabudowy i wyposażone w niezbędną infrastrukturę (decyzje o warunkach zabudowy dotyczące nowej zabudowy, będą wydawane wyłącznie na tereny przygotowane do inwestycji);
-lepszego zabezpieczenie interesów inwestorów (prywatnych i publicznych) oraz zwiększenie bezpieczeństwa inwestycyjnego;
- określenia zasad efektywnego gospodarowania przestrzenią, w tym zasad miasta zwartego, niskoemisyjnego, przyjaznego pieszym i rowerzystom;
- wzmocnienia roli studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz jego mocniejsze powiązanie z realnymi potrzebami i możliwościami gminy.
Znowelizowane regulacje mają wejść w życie po 6 miesiącach od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów dotyczących decyzji o warunkach zabudowy, które mają obowiązywać po 12 miesiącach od daty ich uchwalenia.