Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / Waszyngtona

Gmina Miasta Gdyni

Nowość
wróć
 • Dzielnica: Śródmieście
 • Ulica: Waszyngtona
 • Obręb: Śródmieście
 • Nr działki: 2629
Cena: 100 000 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
10 000 zł1 000 zł
Przetarg: 29.09.2023
Wpłata wadium do:
Numer konta:


21.09.2023
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Powierzchnia: 57 m2
 • Numer księgi wieczystej: GD1Y/00001206/9 Sprawdź księgę
 • Kształt: regularny
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  strefa planistyczna: 10 U/MW3 - zabudowa usługowa/zabudowa wielorodzinna
  Zobacz plan
 • Dodatkowe informacje: Przy sporządzaniu umowy przeniesienia własności, nabywca ustanowi nieodpłatną służebność gruntową, polegającą na prawie korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2629 obręb Śródmieście, zabudowanej fragmentem budynku niemieszkalnego, posadowionego przy ul. Waszyngtona 14A, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej przy ul. Waszyngtona 14A, oznaczonej jako działka nr 2627, obręb Śródmieście. Właściciel działki nr 2628 złożył notarialne oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego w przypadku nie wydania zajmowanego gruntu w stanie uporządkowanym, tj. nie usunięcia garaży i innych obiektów małej architektury, nie oczyszczenia z pozostałych ruchomości znajdujących się na działce oraz nie przestawienia ogrodzenia zgodnie z granicami działki, w terminie 14 dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.

Szczegóły przetargu ograniczonego

Data: 29 września 2023 godz. 10:00
Typ ofert: grunty