Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Użytkowanie wieczyste po nowemu - zmiany w 2023r.

Powrót do listy

04.01.2023

Rok 2023 przyniesie znaczące zmiany w zakresie reformy użytkowania wieczystego, która umożliwi przedsiębiorcom nabycie na własność gruntów, znajdujących się obecnie w użytkowaniu wieczystym. Mianowicie, w myśl rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw wszyscy użytkownicy wieczyści otrzymają roszczenie o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, a zasadą nie będzie uwłaszczenie z mocy prawa, jak przy reformie na gruntach mieszkaniowych, ale na wniosek.
Co istotne, wniosek ten będzie wiążący dla właściciela gruntu (JST lub Skarbu Państwa).
Zmianie ma ulec sposób ustalania ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego, albowiem cenę nieruchomości gruntowej nieprzeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej ustala się jako dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej, za użytkowanie wieczyste oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia sprzedaży. Na wniosek nabywcy cena nieruchomości zostanie rozłożona na raty – na czas nie dłuższy niż 20 lat. Natomiast w przypadku nieruchomości, która jest przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej, cenę ustala się w wysokości nie niższej niż dwudziestokrotność wspomnianej wcześniej kwoty. Cena ta nie może jednak być wyższa niż wartość nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Wartość tej nieruchomości może zostać ustalona także poprzez sporządzenie operatu szacunkowego. Samorządy będą mogły ustalać własne zasady dotyczące przekształcenia, niesprzeczne jednak z przepisami narzuconymi odgórnie.
Wnioski będzie można składać w terminie 1 roku od wejścia w życie omawianych przepisów, tj. do końca roku 2023. Wniosek ten będzie wiążący dla samorządu i Skarbu Państwa – organ zatem nie może odrzucić takiego wniosku.