Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Zapraszamy na dyskusję nad projektem planu dzielnicy Witomino-Radiostacja

Powrót do listy

19.03.2018

W dniu 20 marca 2018r., o godz. 17.00, w w I Akademickim Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Narcyzowej 6 będzie miała miejsce dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, rejon ulic Widnej i Rolniczej, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 12.03.2018 r. do 03.04.2018 r.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w planie może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu osoby składającej uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.04.2018r.