Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Zapraszamy na dyskusję publiczną nad projektem planu nr 1112- Kilinskiego

Powrót do listy

21.02.2018

W dniu 22 lutego 2018r., o godz. 17.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN ul. Świętojańska 30, będzie miała miejsce dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 19.02.2018 r. do 13.03.2018 r.,
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w planie może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu osoby składającej uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.03.2018r.