Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Zmiany w procedurach planistycznych

Powrót do listy

01.05.2015

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju przygotowana została propozycja nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W zaproponowanym §20a ujęto regulację, na podstawie której pomiot uprawniony do dysponowania nieruchomością na cele budowlane może wystąpić do Rady Gminy
o wszczęcie postępowania dotyczącego uchwalenia lub zmiany planu miejscowego, jednocześnie zobowiązując się do zrealizowania na własny koszt infrastruktury technicznej niezbędnej dla takiej inwestycji.
Poważne zmiany dotyczą też decyzji o warunkach zabudowy. Ministerstwo che ograniczyć liczbę inwestycji realizowanych na podstawie warunków zabudowy. Mają one być wydawane na 2 lata- a nie jak obecnie bezterminowo.
W projekcie zmian wprowadzono też zakaz lokalizowania obiektów wielkopowierzchniowych oraz farm wiatrowych na podstawie warunków zabudowy.