Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Zmiany w przepisach wywłaszczeniowych

Powrót do listy

13.11.2017

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało projekt noweli ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Zgodnie z projektem ustawy każdemu poprzedniemu właścicielowi bądź jego spadkobiercy zostanie przyznane uprawnienie żądania zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości. W sytuacji, gdy z wnioskiem o zwrot udziału nie wystąpiły wszystkie osoby, które są do tego uprawnione, starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej będzie zobowiązany do poinformowania ich o możliwości przyłączenia się do żądania zwrotu udziału.
Zgodnie z projektem ustawy przyłączenie się przez pozostałych współwłaścicieli bądź ich spadkobierców do postępowania restytucyjnego będzie możliwe jedynie w wyznaczonym terminie. Na złożenie wniosku o zwrot udziału w wywłaszczonej nieruchomości będą trzy miesiące.
Projekt przewiduje, że ograniczenie w czasie możliwości dochodzenia zwrotu wywłaszczonej nieruchomości zamknie okres niepewności co do sytuacji prawnej zainteresowanych stron. Zaproponowano, aby po upływie 20 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, obecne przepisy nie miały zastosowania. Zdaniem MIB powinno to umożliwić przeznaczenie nieruchomości na inny cel, niż określony w decyzji o wywłaszczeniu.
Obecnie uprawnienie poprzedniego właściciela do zwrotu nieruchomości może powstać odpowiednio po 7 lub 10 latach od jej wywłaszczenia. Termin dwudziestoletni uwzględnia okres powstania uprawnienia do zwrotu i 10-letni okres na realizację tego uprawnienia. Dziesięcioletni okres dochodzenia uprawnień do zwrotu jest zgodny z terminem przedawnienia roszczeń wynikającym z przepisów Kodeksu cywilnego.