Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Zmiany w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Powrót do listy

16.01.2017

Z początkiem roku weszły w życie zmiany w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Uchwalona ustawa nadaje nowe brzmienie art. 8a – rozszerzając katalog dokumentów oraz podmiotów zobowiązanych do przesyłania, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wskazanych dokumentów. Zgodnie z powołanym przepisem notariusze będą obowiązani do przesyłania wypisu aktu notarialnego, wypisu aktu poświadczenia dziedziczenia wraz z wypisem protokołu dziedziczenia, umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz odpisu europejskiego poświadczenia spadkowego, mocą których cudzoziemiec nabył nieruchomość oraz mocą których cudzoziemiec nabył lub objął udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Polski.
Nowelizacją dokonano zmian także w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz w ustawie Prawo o notariacie.