Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg rozstrzygnięty / Morska/Południowa, Staniszewskiego

wróć
  • Dzielnica: kilka dzielnic
  • Ulica: Morska/Południowa, Staniszewskiego
  • Cena: 0,90 zł +23% VAT
  • Dodatkowe informacje o cenie: Stawka wywoławcza za 1 m2 dziennie. Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł.
  • Powierzchnia: 100.00 m2
  • Dodatkowe informacje: OGŁOSZENIE O PRZETARGU PREZYDENT MIASTA GDYNI OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ STANOWISK POD LOKALIZACJĘ STOISK HANDLOWYCH W CELU PROWADZENIA SPRZEDAŻY W OKRESIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I. Opis nieruchomości i przeznaczenie Przedmiotem przetargu są części działek nr 2399 obręb 0012 Cisowa, przy ul. Morskiej/ul. Południowej oraz nr 5235/9 obręb Chwarzno-Wiczlino, przy ul. Staniszewskiego w Gdyni. Na przedmiotowych częściach nieruchomości zostały wyznaczone lokalizacje stanowisk przeznaczonych do wydzierżawienia w celu prowadzenia sprzedaży choinek w okresie Świąt Bożego Narodzenia. II. Forma przetargu, warunki dzierżawy, wysokość opłat Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę stanowisk handlowych. Umowy dzierżawy zostaną zawarte na czas określony od 11.12.2023 r. do 24.12.2023 r. (tj. 14 dni) z możliwością zawarcia umowy dzierżawy z dłuższym terminem obowiązywania, lecz nieprzekraczającym 24.12.2023 r., za stawkę wylicytowaną w przetargu. Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego wynosi 0,90 zł/m2 stanowiska dziennie netto. Minimalna stawka postąpienia wynosi 0,50 zł/m2 stanowiska dziennie netto. Do stawki czynszu dzierżawnego uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23% zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czynsz dzierżawny uzyskany w przetargu łącznie z podatkiem VAT płatny będzie do dnia 15 grudnia 2023 r. na konto: Urząd Miasta Gdyni, PKO Bank Polski S.A., nr rachunku 88 1440 1026 0000 0000 0033 5029. III. Informacje dodatkowe 1. Przetarg odbędzie się dnia 23 listopada 2023 r. o godz. 10:00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. 2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu, w wys. 500,00 zł za jedno stanowisko, do dnia 21 listopada 2023 r. na konto: Urząd Miasta Gdyni PKO Bank Polski S.A. nr rachunku 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037. Wpłata jednego wadium upoważnia do wydzierżawienia jednego stanowiska, a dalej wydzierżawienia jednego, tego samego które było licytowane, stanowiska. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na w/w rachunek. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. 3. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości w przetargu nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie do dnia 30.11.2023 r., zastrzega się możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 4. Przed otwarciem przetargów należy przedłożyć komisji przetargowej: - dowód tożsamości osoby uczestniczącej w przetargu, - aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru lub decyzję o wymiarze podatku rolnego za rok bieżący, - oświadczenie o niezaleganiu z opłatami lub podatkami wobec Gminy Miasta Gdyni, - stosowne pełnomocnictwa (w tym zgodę małżonka na podejmowanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z udziałem w przetargu i zawarciem umowy), - oświadczenie o numerze konta, na które ma zostać zwrócone wadium. 5. Uczestnicy przetargu zobligowani są do zapoznania się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych (RODO), znajdującą się w materiałach przetargowych, udostępnionych na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń UM i stronie internetowej www.investgdynia.pl. 6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w całości lub części z uzasadnionej przyczyny. 7. Osoby przystępujące do przetargów winny zapoznać się z Regulaminem przetargu, który dostępny jest na stronach www.bip.um.gdynia.pl oraz www.investgdynia.pl.