Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg rozstrzygnięty / DRUGI PRZETARG - FOOD TRUCKI - nieruchomości przy ul. Orłowskiej / Promenady Królowej Marysieńki, Bulwarze Nadmorski im. F. Nowowiejskiego, Parku Kolibki, Placu Wolnej Ukrainy

wróć
  • Dzielnica: kilka dzielnic
  • Ulica: DRUGI PRZETARG - FOOD TRUCKI - nieruchomości przy ul. Orłowskiej / Promenady Królowej Marysieńki, Bulwarze Nadmorski im. F. Nowowiejskiego, Parku Kolibki, Placu Wolnej Ukrainy
  • Dodatkowe informacje o cenie: ustala się wywoławczą wysokość czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawy w wysokości: 1/ oznaczonych w pkt 1,2,3,5 w wysokości: 60 000,00 zł + 23 % VAT 2/ oznaczonej w pkt 4 w wysokości: 12 000,00 zł + 23 % VAT Minimalne postąpienie wynosi 1 000,00 zł.
  • Dodatkowe informacje: PREZYDENT MIASTA GDYNI Ogłasza dwuetapowy przetarg na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od 01 kwietnia 2024 roku do 28 lutego 2025 roku nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Orłowskiej/Promenady Królowej Marysieńki, Parku Kolibki, Placu Wolnej Ukrainy, Bulwarze Nadmorskim im. F. Nowowiejskiego, w godzinach 8.00-24.00, z przeznaczeniem na prowadzenie usług gastronomicznych w pojazdach typu Food Truck (z wyłączeniem sprzedaży napojów alkoholowych i kawy) wskazanych poniżej: 1. ul. Orłowskiej/Promenady Królowej Marysieńki, oznaczonej jako cześć działki nr 2462/2 obręb 0022 Orłowo, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00024681/9, o pow. 16m², 2. Bulwarze Nadmorskim im. F. Nowowiejskiego, część działki nr 381 obręb 16 Kamienna Góra, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00118600/4, o pow. 16 m², 3. Bulwarze Nadmorskim im. F. Nowowiejskiego, część działki nr 381 obręb 16 Kamienna Góra, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00118600/4, o pow. 16 m², 4. Parku Kolibki, oznaczonej jako część działki nr 3290 obręb 0022 Orłowo, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00024354/8, o pow. 16m², 5. Placu Wolnej Ukrainy, oznaczonej jako część działki nr 2914 obręb 0026 Śródmieście, zapisanej w księdze wieczystej GD1Y/00124481/8, o pow. 16m². Dla ww. nieruchomości ustala się wywoławczą wysokość czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawy w wysokości: 1/ oznaczonych w pkt 1,2,3,5 w wysokości: 60 000,00 zł + 23 % VAT 2/ oznaczonej w pkt 4 w wysokości: 12 000,00 zł + 23 % VAT Minimalne postąpienie wynosi 1 000,00 zł. I etap przetargu odbędzie się 06 marca 2024 roku o godz. 10.00 w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy Al. Piłsudskiego 52/54). Wadium za nieruchomości oznaczone pkt. 1, 2, 3, 5 (z określeniem pkt. lokalizacji) w wysokości 30 000,00zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) za każde miejsce, wadium za nieruchomość oznaczoną w pkt. 4 (z określeniem pkt. lokalizacji) w wysokości 6 000,00 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych zero groszy), płatne przelewem bankowym na konto: Urząd Miasta Gdyni PKO Bank Polski S.A. nr rachunku 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do 04 marca 2024 roku. Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta Wydzierżawiającego. Wplata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją. Oferty przetargowe należy złożyć w Urzędzie Miasta Gdyni w budynku przy Al. Piłsudskiego 52/54 do dnia 05 marca 2024 roku do godziny 15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (pod numerem tel. 58 668-81-49) terminu (dnia i godziny) złożenia oferty.