Gdynia - Moje Miasto
Investgdynia.pl
58 668 81 48 investgdynia@gdynia.pl

Przetarg ogłoszony / plaża GDY18

wróć
 • Dzielnica: Orłowo
 • Ulica: plaża GDY18
 • Obręb: Orłowo
 • Nr działki: części działek 3299, 3300
Cena: 7,50 zł+23% VAT
Wadium
Postąpienie
5 000 zł0 zł
Przetarg: 13.12.2023
Wpłata wadium do:
Numer konta:


06.12.2023
PKO BANK POLSKI
53 1440 1026 0000 0000 0040 1037
 • Dodatkowe informacje o cenie: cena wywoławcza za 1 m2, minimalne postąpienie 0,50 zł
 • Powierzchnia: 1960.00 m2
 • Kształt: regularny
 • Ukształtowanie terenu: teren płaski
 • Przeznaczenie: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  strefa planistyczna: 06ZPL: brzeg morski, plaża
 • Dodatkowe informacje: PREZYDENT MIASTA GDYNI Ogłasza dwuetapowy przetarg na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od 01 czerwca do 01 września w latach: 2024, 2025, 2026 - nieruchomości stanowiących własność: Gminy Miasta Gdyni oznaczonej jako część działki nr 3299 obręb 0022 Orłowo, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00024354/8 o pow. 737m2 (w tym 539m² powierzone w administrowanie Gdyńskiemu Centrum Sportu z siedzibą w Gdyni) oraz Skarbu Państwa oznaczonej jako część działki nr 3300 obręb 0022 Orłowo, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1Y/00111187/3 o pow. 1223 m², położonych w Gdyni Orłowie na plaży w rejonie wejścia nr 18 oraz terenie przyległym, z przeznaczeniem na prowadzenie strefy rekreacyjnej z uzupełniającą funkcją gastronomiczną i zapleczem techniczno – sanitarnym (sanitariaty, pomieszczenia pomocnicze, urządzenia związane z zasilaniem obiektu itp.). Dla ww. nieruchomości ustala się wywoławczą miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego netto w wysokości 7,50 zł/m² . Do czynszu dzierżawnego uzyskanego w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł . I etap przetargu odbędzie się 13 grudnia 2023 roku o godz. 13:00 w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni - w budynku przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 . Wadium za nieruchomości w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) płatne przelewem bankowym na konto w PKO Bank Polski S.A. nr r-ku 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 w terminie do dnia 06 grudnia 2023 roku. Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Wydzierżawiającego. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją. Oferty przetargowe należy złożyć w Urzędzie Miasta Gdyni w budynku przy Al. Piłsudskiego 52/54 do dnia 12 grudnia 2023 roku do godziny 15.00 w zapieczętowanej kopercie nieposiadającej żadnego znaku identyfikującego oferenta, zatytułowanej: „Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni – przetarg na dzierżawę gruntu gminnego i Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na strefę rekreacyjną z uzupełniającą funkcją gastronomiczną i zapleczem techniczno- sanitarnym”.

Szczegóły przetargu

Data: 13 grudnia 2023 godz. 13:00
Typ ofert: dzierżawy